Regulamin serwisu
Warto wiedzieć jak działa serwis TwojLimit.pl
Defincije

"Użytkownik” – osoba korzystająca z serwisu TwojLimit.pl, niezależnie od faktu korzystania z Usług Serwisu.

„Konto” - założone przez użytkownika serwisu TwojLimit.pl konto. Użytkownik może korzystać z konta (funkcjonalność, jaką daje posiadanie konta) dopiero po dokonaniu rejestracji konta. Użytkownik konta aktywnego może zawsze, w czasie dostępności serwisu TwojLimit.pl, dokonać zmiany hasła lub adresu e-mail do konta poprzez zalogowanie się i złożenie odpowiedniej dyspozycji zmiany hasła lub adresu e-mail.

„Serwis TwojLimit.pl (lub Serwis)” – zbiór stron www w domenie o nazwie twojlimit.pl, składających się na serwis TwojLimit.pl, umieszczony na stronie głównej www.twojlimit.pl.

„Transfer” – ilość danych jaką Użytkownik może pobrać za pośrednictwem serwisu TwojLimit.pl.

„Pakiet transferu” – pakiet który pozwala Użytkownikowi na korzystanie z Usług Serwisu do wysokości dostępnego na koncie Transferu.

„Aktywne konto Premium” - konto na którym data i godzina wygaśnięcia będzie większa niż aktualna data i godzina czasu środkowoeuropejskiego.

„Konto Premium” – konto które pozwala Użytkownikowi na korzystanie z Usług Serwisu do wysokości dostępnego na koncie Transferu uzyskanego w ramach Aktywnego konta Premium i zakupionego Pakietu transferu.

„Cennik usług” - cennik Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu

„Wielkość pliku” - wielkość pliku dodawanego przez Użytkownika uzyskana z serwera serwisu hostingowego przechowującego ten plik wyrażona w bajtach (B), megabajtach (MB) lub gigabajtach (GB).

I. Postanowienia ogólne

I.1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako: „Użytkownicy”) z Serwisu oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem.

I.2. Usługodawcą Serwisu jest firma FileSolutions z siedzibą 1-2 Eden Quay, Dublin 1, Irlandia (dalej jako: „Usługodawca”).

I.3. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługi (dalej jako: „Usługi”) polegające na umożliwieniu Użytkownikom pobierania ogólnodostępnych danych z serwisów hostingowych Premium widocznych jako logotypy tych serwisów w stopce na stronie głównej Serwisu.

I.4. Usługodawca zastrzega, że akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że pliki pobierane w ramach korzystania z Usług mogą w konkretnym przypadku stanowić przedmiot praw wyłącznych osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa do wizerunku.

I.5. Korzystanie z Usług Serwisu jest odpłatne i odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Za datę otrzymania płatności uważa się datę wpłynięcia środków na rachunek Usługodawcy.

II. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne

II.1. Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.

II.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wyodrębnienia zasobów Serwisu, do których pełen dostęp będą posiadać wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonają rejestracji w ramach Serwisu i uiszczą odpowiednią opłatę.

II.3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań:

 • A) Zastosowania przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome
 • B) Strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości: 1024x768;

II.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

III. Rejestracja Użytkowników w Serwisie i zasady korzystania z Usług

III.1. Usługodawca informuje, że dostęp do Usług określonych w pkt I.3 jest możliwy po zarejestrowaniu się Użytkownika w ramach Serwisu, wyboru odpowiedniego typu konta w kreatorze przy pierwszym zalogowaniu i uiszczeniu odpowiedniej opłaty.

III.2. Po dokonaniu opłaty zgodnie z Cennikiem usług, konto Użytkownika zostanie zasilone adekwatną do wysokości opłaty ilością Transferu lub zostanie przedłużone adekwatnym do wysokości opłaty czasem ważności Konta Premium.

III.3. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie konta Użytkownika, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu.

III.4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika następujących danych:

 • A) indywidualnej nazwa Użytkownika (login);
 • B) hasła dostępu;
 • C) adresu poczty internetowej e-mail;

III.5. Po dokonaniu rejestracji w sposób wskazany powyżej Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail list potwierdzający dokonanie rejestracji w Serwisie.

III.6. Użytkownik jest zobowiązany do:

 • A) podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich;
 • B) zachowania w tajemnicy hasła dostępu i nieudostępniania go osobom trzecim.

III.7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych jak również za ujawnienie osobom trzecim swojego loginu lub hasła dostępu do konta. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przy pomocy podanych przez siebie danych.

III.8. Po prawidłowym zarejestrowaniu się i uiszczeniu odpowiedniej opłaty zgodnie z punktami poprzedzającymi, Użytkownik ma możliwość korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu.

III.9. Z chwilą dodania przez Użytkownika linku do pobierania pliku w ramach Usług Serwisu, Usługodawca odlicza Wielkość pliku od Transferu Użytkownika.

III.10. Użytkownik posiadający Konto Premium otrzymuje w ramach Aktywnego konta Premium dobowy Transfer na pobieranie plików za pomocą Serwisu w wysokości określonej w Cenniku usług zgodnie z zakupionym Kontem Premium. Transfer konta Premium odnawia się codziennie o godzinie 00:00 czasu środkowoeuropejskiego przez cały okres Aktywnego konta Premium.

III.11. Użytkownik posiadający Konto Premium ma możliwość zakupienia dodatkowego Transferu do posiadanego Konta Premium.

III.12. Użytkownikowi posiadającemu Konto Premium, w trakcie dodawania plików do listy pobierania w pierwszej kolejności Wielkość pliku odliczana jest z dobowego Transferu przydzielonego w ramach Aktywnego konta Premium, jeżeli brak takiego Transferu Wielkość pliku odliczana jest z wykupionego przez Użytkownika dodatkowego Transferu do konta Premium.

III.13. Niewykorzystany Transfer dobowy przydzielony w ramach Aktywnego konta Premium kumuluje się do 25 GB (25600 MB) przez cały okres Aktywnego konta Premium

III.14. Użytkownik Konta Premium które wygasło czyli aktualna data i godzina czasu środkowoeuropejskiego przewyższa datę i godzinę ważności Konta Premium nie może wykorzystać zgromadzonego na Koncie Premium Transferu przydzielonego i skumulowanego w ramach Aktywnego konta Premium. Transfer przydzielony w ramach Aktywnego konta Premium (w tym Transfer skumulowany w czasie Aktywnego konta Premium) przepada. Transfer dodatkowy zakupiony przez użytkownika nigdy nie przepada.

IV. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

IV.1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy.

IV.2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 • A) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń;
 • B) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam); kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie; korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł lub kodów innych Użytkowników;
 • C) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem netykiety internetowej, ich dóbr osobistych, i wszelkich przysługujących im praw;
 • D) nie udostępniania wygenerowanych w serwisie linków bezpośrednich umożliwiających pobieranie dodanych przez Użytkownika plików
 • E) nie korzystania z usług tzw. Remote Uploadu na inne serwery hostingowe za pomocą wygenerowanych w serwisie linków bezpośrednich

IV.3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań opisanych w pkt IV.2, Usługodawca może niezwłocznie zablokować konto Użytkownika oraz ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

IV.4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę, w sposób określony w pkt IX.6 poniżej, o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z konta Użytkownika, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

V. Odpowiedzialność Usługodawcy

V.1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

V.2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych Usług Serwisu z dowolnych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu, ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Usług Serwisu. Zmiany te nie mogę być powodem do jakichkolwiek roszczeń wobec usługodawcy.

V.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • A) podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w Serwisie, danych niezgodnych ze stanem faktycznym;
 • B) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
 • C) skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika;
 • D) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jej niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
 • E) niemożność lub opóźnienie w pobraniu przez Użytkownika plików w ramach skorzystania z Usług z powodu zbyt dużej ilości osób oczekujących na pobranie tego samego pliku lub innych przeszkód technicznych;
 • F) treść pobranych przez Użytkownika plików w ramach skorzystania z Usług świadczonych przez Serwis;
 • G) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

V.4. Z faktu, że Serwis jest łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

V.5. Usługodawca w żaden sposób nie gwarantuje, że pobierając pliki w ramach korzystania z Usług, Usługobiorca nabędzie tytuł prawny do korzystania z tychże plików.

VI. Rozliczenia

VI.1. Rozliczenia transakcji prowadzą centra rozliczeniowe, z których korzysta Usługodawca

VI.2. Usługę Premium SMS w Serwisie obsługuje CTM Mobiltek S.A.

VI.3. Regulamin Usług i Serwisów SMS dostępny jest pod adresem https://smartpay.pl/regulamin-klienta

VI.4. Formularz zgłoszenia reklamacji znajduje się pod adresem https://smartpay.pl/complaint

VII. Polityka Prywatności

VII.1. Dla celów świadczenia Usług w ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane Użytkowników określone w pkt III.4. Użytkownik Serwisu może powierzyć Usługodawcy do przetwarzania również dane opcjonalne.

VII.2. Użytkownik Serwisu może w każdym czasie żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Usługodawcę swoich danych przetwarzanych w ramach Serwisu z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Usługodawca pozostanie uprawniony na mocy odpowiednich przepisów prawa. Żądanie Użytkownika Serwisu usunięcia danych obligatoryjnych takich jak nazwa użytkownika, hasło lub adres e-mail jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia konta Użytkownika.

VII.3. W celu uzyskania informacji odnośnie polityki prywatności, zmiany lub uaktualnienia uprzednio przekazanych danych, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą w sposób określony w pkt IX.6 niniejszego Regulaminu.

VIII. Zakończenie korzystania z Serwisu

VIII.1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Usług Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu.

VIII.2. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Usług Serwisu (blokując lub usuwając jego konto) jak również może ograniczyć jego dostęp do Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

 • A) podał w trakcie rejestracji w ramach Serwisu dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 • B) dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 • C) naruszy zasady bezpieczeństwa określone w pkt IV.2;
 • D) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy;

VIII.3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Usług Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w ramach Serwisu bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

VIII.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. W takim przypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem na głównej stronie Serwisu.

VIII.5. Użytkownikowi, którego konto zostanie zablokowane lub usunięte nie jest zwracana proporcjonalna opłata za niewykorzystany Transfer dostępny na koncie Użytkownika.

IX. Postępowanie reklamacyjne

IX.1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług należy zgłaszać na następujący adres email: support@twojlimit.pl.

IX.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, nazwę konta użytkownika w Serwisie, adres e-mail jak również dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji.

IX.3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

IX.4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę jest ostateczne, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Usługodawcy.

IX.5. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Usługodawcę rozpatrywane.

IX.6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować na następujący adres e-mail: support@twojlimit.pl.

X. Postanowienia końcowe

X.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

X.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z jakiejkolwiek Usługi w ramach Serwisu.

X.3. Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy.

X.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

X.5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu Irlandzkiemu.

X.6. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

X.7. Użytkownik jest informowany dodatkowo o sposobie korzystania z Serwisu oraz Usługach oferowanych za jego pośrednictwem na stronach internetowych Serwisu.

X.8. Usługodawca może informować Użytkownika o zmianach, nowościach, nowych ofertach i promocjach w Serwisie wysyłając wiadomość na adres e-mail powiązany z kontem Użytkownika i na numer telefonu komórkowego, z którego Użytkownik dokonywał zakupu Usług w Serwisie. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania wiadomości od Usługodawcy logując się na swoim Koncie i wyłączając chęć otrzymywania wiadomości z Serwisu w ustawieniach konta.

Regulaminy promocji
Czasowymi promocjami objęte są wszystkie doładowania zakupione na stronach serwisu TwojLimit.pl. Promocjami nie są objęte doładowania zakupione poza serwisem w postaci kodów doładowujących (np. Allegro.pl)
Polityka cookies

Serwis TwojLimit.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Dowiedz się jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce: